بیانیه وزارت دفاع در مورد عراق از طرف وزیر دفاع اسپر

0
155

بیانیه وزارت دفاع در مورد عراق از طرف وزیر دفاع اسپر

سایت وزارت دفاع آمریکا                                                                             

31 دسامبر 2019  ساعت 20:03

وزارت دفاع آمریکا در کار تنگاتنگ با وزارت خارجه است تا از امنیت سفارت و پرسنل ما در بغداد اطمینان حاصل کند. ما اقدامات مناسب حفاظت از نیروها اتخاذ کرده ایم تا امنیت شهروندان آمریکایی و پرسنل نظامی و دیپلماتها در این کشور [عراق] را تضمین کرده و از حق دفاع از خود اطمینان حاصل کنیم. ما نیروهای بیشتری اعزام میکنیم تا از پرسنل ما در سفارت حفاظت کنند. ما مانند همه کشورها به نیروهای کشور میزبان مان اتکا میکنیم تا در حفاظت از پرسنل ما در کشور کمک کنند و ما به دولت عراق فراخوان میدهیم که مسئولیتهای بین المللی خود را انجام داده و این کار را بکند. آمریکا همچنان از مردم عراق و یک عراق آزاد، دارای حق حاکمیت و شکوفا حمایت میکند.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here