سیل – یک تصویر و هزار درد

0
940

سیل در ایران

تصاويري هستند كه مظلوميت شان، بي شمار قلب هاي انسانها را تكان مي دهد و در ضميرها حك مي شوند…

صحنه هايي هستند كه در تاريخ ملت ها، ماندگار مي مانند و بر تاريخي از ظلم و ستم و ويراني، بطلاني قطعي رسم مي نمايند…

و صحنه هايي كه گاه، اشك ها را بيقرار، بر گونه ها جاري مي سازند و فريادهاي نفرين و ننگ را بر ظالمان، جاري…

ايران امروز، در فوران سيل ويرانگرش، صحنة تبلور اين واقعيت است.

چند روزي است كه عكس هاي دختركي بيگناه و بي دفاع، محيط هاي اجتماعي را پركرده است.

نامي از او، نيست…

رسم و آدرس و نشاني از او يافت نمي شود…

او تنها با مظلوميتش، خود را معرفي مي كند…

با لباسي مندرس و پيكري دفن شده در زير خروارها گل و لاي و سيل و باران…

در دستان هموطني غيرتمند كه او را چون فرزند خويش، پاك و معصوم، يافته و در پي نجاتش برآمده است. 

دخترك، ديگر لب به سخن نمي گشايد

او ديگر نيست كه لبخند بزند و برايمان از روياهايش بگويد

اما او، از جنبه اي ديگر، بيش از گذشته، هست…

هست تا نشان دهد كه ظالمان حاكم، بويي از انسانيت و انساندوستي نبرده اند

هست تا نشان دهد كه مردم ايران، سهمي جز ناداراي و ويراني در اين مملكت نداشته و ندارند؛

و ثروت و دارايي هاي خاك شان، صرف اميال پست و كثيف حاكمان ظالم شده است.

او به ساده ترين و در عين حال دردناك ترين صورت، با پيكر نحيفش بر همگان آشكار مي سازد كه نشانه اي است از گل آرزوهاي پرپرشدة هزاران جوان ايراني…

همانها كه در زندان ها، به طناب دار سپرده مي شوند

همان ها كه بر تخت هاي شلاق و شكنجه بسته مي شوند

همان ها كه به دام اعتياد و فقر و كارتن خوابي انداخته مي شوند

و ساعات و دقايق ارزشمند عمرشان، قرباني جنايت و دنائت اين رژيم شده است. 

سال 2016، در دوران جنگ داخلي سوريه، تصويري تكاندهنده، جهاني را به واكنش واداشت.

تصوير ايلان سه ساله كه همراه با برادر و پدر و مادر خود، از سورية جنگ زده رهسپار جزيره كرس در يونان، غرق شد و در آغوش موج هاي آرام، به ساحل دريا آمد… آنچه كه روزنامه لوموند، آن را تصويري شوك آور و بيداركنندة وجدان ها دانست.

ايران امروز نيز، با سیل شوك و بيداري عظيمي به هر ناظر بي طرف، ساطع مي كند.

پيامش، ايستادگي ملتي است كه تصميم به مقاومت و سرخم نكردن گرفته است؛ 

پيامش، همراهي و همياري عظيمي است كه در قلب ها و بازوان زن و مرد ايراني، هدفي شگرف را اراده كرده است.

هدفي به عظمت به زيركشيدن ديكتاتوري و برقراري آزادي.

در پس تمامي سيل ها و سيلاب ها، در پس تمامي جان ها و پيكرها، اين حقيقت است كه صحنة امروز ايران را گويا و شفاف مي كند؛ بطلان نظام پوسيده ولايت فقيه و حقانيت پيروزي و رهايي.

آنچه كه پيام حقيقي نوروز و بهار ايراني است.

 

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here