شرايط براي ضربه نهايي

0
608

گاهی برای انداختن یک درخت باید ۱۰۰ضربه تبر بزنید.
از این۱۰۰ضربه، ۹۹ ضربه اول کارش این است که شرایط را برای ضربه صدم آماده کند.
اینکه درخت درطول ۹۹ ضربه سرجایش است،
دلیل بیهودگی آن ضربات نیست، دلیل دلسردی نیست،
دلیل ناامیدی نیست.
حالاهر مبارزه ای به همین شکل است.
اینکه اقداماتی که می کنیم به سرعت جواب نمی دهد نباید در عزم و اراده ما خللی ایجاد کند.
پس باید هر کاری می کنیم بگذاریم به حساب یکی از همان ۹۹ ضربه اول.
ضربه صدم بالاخره از راه می رسد و درخت را می اندازد،
نگران نباشيم موفقيت صبر مي خواهد.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here