” و …. هفت سین و نوروزانه “

0
356
خانواده ایرانی بر سر سفره هفت سین

بازهم بکوری چشم آخوندهای بی ریشه و بی پیشه و بی بیشه و ….فاقد از هر نوع اندیشه !!!
هفت سین چیده شود باز به هر جا و زنو سبزه در آید به بر و سرکه و سیر و سمک و سیب و سماق و سمنو …..
دور و برش از طرفی سبزه سبز و ، طرفی سیم سپید و ، طرفی سنبل آبی ، طرفی ماهی سرخ است که در آب خورد تاب و زند غوطه و بر گرد چنین منظره نغز و فریبنده و زیبنده و پر لطف و صفا ، شربت و شیرینی و نقل و شکلات است ، بسی آبنبات است که چون آب حیات است و برای تو برات است …. غذاهای گواراست ، که چون شهد مهناست ، به شیرینی حلواست ، چو بادام منقاست و یا چون گز اعلاست …..
غرض : هر آنکس که در اینجا و در آنجاست ، چه پیر است و چه برناست ، چه نادار و چه داراست ، بدانید و بدانند که نوروز عزیز است و چو پیروز به هر نکبت و ذلت ، به کوری و جهالت و آخوند و رذالت …….

( بهاران خجسته ، و حاکمان کپک زده گجسته )

بقلم : سینا آقاسی

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here