شعر «برجام اروپایی»

0
849

به «روحانی » امامِ جمعه ای گفت

بیا ای نازنین  کاری دگرکن

«سیه چاله» بُوَد این تازه تحریم

به احوال نزار ما نظر کن

از این برجام بد فرجام بگذر

طبیب رفع بحران را خبر کن

دگر باره مرو در دام دیگر

زبرجام اروپایی حذر کن

اروپا عاشق نفت و دلار است

بگوید سهم ما را چربتر کن

ز «بدعهدی استکبار» یاد آر

بیا تو مهر آن از دل به در کن

بشد اوراق هزاران سانتریفوژ

دگر زین باره کم قمپز به در کن

بشد سیمان قلب آن رآکتور

ازاین  بابت برو خاکی به سر کن

همه فنآوری هامان  فنا شد

به جبرانش برو شق القمر کن

برای رفع یا جبران مافات

بسیجی را برو راضی و خر کن

سپاهی را عزیز و قهرمان خوان

مجیز گویی برایش بیشتر کن

ولیکن اندراین  اوضاع و احوال

حواست را ازاین پس جمع تر کن

سرآمد دوره خوب مماشات

به ترفندی بیا  دفع خطرکن

بیا برجام پا اندر هوا را

زلیست آرزوهایت به در کن

تو دکاندار تدبیر و امیدی

امیدی نیست تدبیری دگرکن

.  .   .

چنین گویند مردم درخیابان

پیام این خلایق را ز بر کن

تو با عظما و با اعوان و انصار

جهنم رو، اساساً رفع شر کن

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here