راههای شناخت راستگو و دروغگو

0
800

آن كه حرفش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است

آن كه راست و دروغ برایش یكسان است، چاپلوس است

آن كه پول می گیرد تا دروغ بگوید، دلال است

آن كه دروغ می گوید تا پول بگیرد، گدا است

آن كه پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد، قاضی است

آن كه پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد، وکیل است

آن كه جز راست نمی گوید، بچه است

آن كه به خودش هم دروغ می گوید، خودشیفته است

آن كه دروغ خودش را باور می کند، ابله است

آن كه دروغهایش شیرین است، شاعر است

آن كه  خلاف خواست درونی اش دروغ می گوید، همسر است

آن كه دروغ نمی گوید، مرده است

آن كه دروغ می گوید و قسم هم می خورد، تاجر است

آن كه دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد، پر حرف است

آن كه مردم دروغهایش را باور می كنند، سیاستمدار است

آن كه راستگوییهایش را دروغ می نامند و به او می خندند،

دیوانه است

   و آن كه سلولهایش آكنده از دروغ اند، آخوند است.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here