تماس با ما

ندا از شنیدن نظرات٬ پیشنهادات و انتقادات تمام خوانندگان خود استقبال می کند و آنرا وسیله ای برای ارتقا خدمات اطلاع رسانی خود می داند.

Email:                                hello@iranneda.org

Phone Number:             +1 917-737-1522

Postal Address:
.                                           P.O.Box 5912
.                                           Springfield,VA 22150
.                                           U.S.A

    اشتراک گذاری